کد خبر : 93187
تاریخ انتشار : 9 اسفند 1390 8:35
تعداد بازدید : 671

بررسی بازتاب شرایط تاریخی و اجتماعی سال های 1350 تا 1357 بر آثار منتشر شده اکبر رادی در همین سال ها


مقطع تحصیلی  . شماره  ثبت 595

کارشناسی ارشد  تئاتر

عنوان پایان نامه نظری
بررسی بازتاب شرایط تاریخی و اجتماعی سال های 1350 تا 1357 بر آثار منتشر شده اکبر رادی در همین سال ها
 پایان نامه عملی ترجمه نمایشنامه سخن ورزی استاد راهنمای پایان نامه نظری  فریندخت زاهدی ، فریده
استاد مشاور  اسدی ، سعید نام دانشجو  زاهدی ،  فهیمه
ماه دفاع بهمن سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :

اکبر رادی از مهمترین نمایشنامه نویسان معاصر ایرانی است که با تأثیر پذیری از موقعیت تاریخی و اجتماعی دوران خود دست به خلق آثار نمایشی زده است. این پژوهش از راه بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی نماشنامه های منتشر شده ی وی در محدوده ی زمانی سال های 1350 تا 1357 شمسی به موضوع  بازتاب های این تأثیر پذیری پرداخته است.
 در فصل های مختلف این رساله پس از توصیف شرایط تاریخی و اجتماعی و تحولات نمایشنامه نویسی و صحنه ای دوران خلق آثار مورد نظر، رئالیسم و رادی، زندگی و آثار رادی و سه نمایشنامه ی لبخند با شکوه آقای گیل، در مه بخوان و هاملت با سالاد فصل تحلیل و بررسی شده اند. در پایان نیز به چگونگی اجرا و انتشار این نمایشنامه ها جهت یافتن تأثیر این آثار بر مخاطبان پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:
رادی، رئالیسم، خوش ساخت نویسی، شرایط تاریخی- اجتماعی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :