کد خبر : 93185
تاریخ انتشار : 9 اسفند 1390 8:18
تعداد بازدید : 687

نقش آموزش نگارگری بر افزایش تمرکز و خودکارآمدی در


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت 367

 کارشناسی  ارشد صنایع  دستی

عنوان پایان نامه نظری
نقش آموزش نگارگری بر افزایش تمرکز و خودکارآمدی در
کودکان دارای ناتوانی یادگیری غیر کلامی
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنمای پایان نامه نظری زاده  محمدی ،  علی
استاد مشاور   هوشیار ،  مهران نام دانشجو طوقیان چهار  سوقی ، الهام
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

 هدف از این پژوهش شناخت تأثیر آموزش نگارگری بر افزایش تمرکز و خودکارآمدی در کودکان دارای ناتوانی یادگیری غیرکلامی بوده است. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی ( پیش آزمون، پس آزمون)  با گروه گواه بوده است.
  جامعه آماری این پژوهش از کلیه نوجوانان دارای اختلال یادگیری غیرکلامی در کلینیک مشاوره روانشناسی پیوند و مرکز اختلالات یادگیری ویژه یوسف آباد تشکیل یافته است. ابتدا از بین دانش آموزان با اختلال یادگیری غیر کلامی پس از انجام هماهنگی های لازم با مراکز مورد نظر،دانش آموزانی که دارای این اختلال بودند شناسایی شده و 20 نفر ( 10 نفر دختر و 10 نفر پسر) در هر یک از گروه های آزمایش و گواه جایگزین  شدند ( 5 دخترو 5 پسر به عنوان گروه آزمایش و 5 دختر و پسر به عنوان گروه گواه).
جهت ارزیابی میزان توجه آزمودنی ها از آزمون تولوز- پیرون و جهت ارزیابی میزان خودکار آمدی از پرسشنامه خودکار آمدی شرر استفاده شده است. برنامه آموزشی در طول 10 جلسه 60-45 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا گردید؛ در طول این مدت، گروه گوا، برنامه عادی خود را دنبال می نمود.
هر دو گروه در طول این مدت، 3 بار مورد ارزیابی ( پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون) قرار گرفتند. فرضیه های این پژوهش بر اساس تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر درون- برون گروهی بررسی شده اند. نتایج حاصل  نشان داد که آموزش نگارگری در افزایش تمرکز مؤثر بوده و در افزایش خودکارآمدی به لحاظ آماری معنادار و به لحاظ تکنیکی تا حدی قابل تأمل است.
واژگان کلیدی:
نگارگری- تمرکز- خودکارآمدی- اختلال یادگیری غیر کلامی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :