کد خبر : 93182
تاریخ انتشار : 9 اسفند 1390 7:31
تعداد بازدید : 1275

بررسی تطبیقی دیدگاه مینی مالیسم درگرافیک دو دهه اخیر ایران و اروپا در آثار فتو گرافیک


 مقطع  تخصیلی . شماره  ثبت210

کار  شناسی  ارشد   گرافیک

عنوان پایان نامه نظری

بررسی تطبیقی دیدگاه مینی مالیسم
در گرافیک دو دهه اخیر ایران و اروپا در آثار فتوگرافیک

پایان نامه عملی
تصویرسازی بخشی از رباعیات ادبا و حکما دوران اسلامی با تاثیر از دیدگاه مینیمالیسم به روش فتوگرافیک
استاد راهنمای پایان نامه نظری
مقدم  نژاد  حسینی ،  سید مهدی
استاد مشاور -- نام دانشجو عظیمی  ترامبیان ،  سعیده
ماه دفاع مرداد سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

رساله ی حاضر، پژوهشی پیرامون شناخت مینیمالیسم، به عنوان یک سبک هنری، و بالاتر از آن، به عنوان یک اندیشه و دیدگاه فلسفی و هنری است. ظهور این اندیشه در تمامی رسته های هنر، آثار متنوع و شاخصی را پدید آورده است که در تمامی طول تاریخ هنر همواره مورد توجه قرار گرفته اند. لذا بررسی جایگاه و نقش این اندیشه در اکثر شاخه های هنر در قسمتهای مختلف رساله و در چارچوب این پژوهش انجام گر فته است. جوهر مینیمالیسم، سادگی، خلوص و بی پیرایگی است که در هر یک از رشته های هنری به صورتی متفاوت تجلی یافته است. در ادبیات، سینما، موسیقی، نقاشی و مجسمه سازی، طراحی، گرافیک، تفکر سادگی، آثاری را به دنیای هنر عرضه داشته که هر چند در صورت ظاهری متفاوت، اما در خلوص ذاتی مشترکند. اندیشه ی مینیمالیسم، در گرافیک از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین بخش عمده ای از رساله به بررسی و تبیین فلسفه بی پیرایگی در هنر و گرافیک، اختصاص یافته است. از این جنبش هنری، همواره به عنوان یکی از میراث های ماندگار مدرنیسم و غایت آن یاد می شود. لذا بررسی دقیق فضای حاکم بر دنیای هنر در دوران مدرن، مدرن متأخر و بخشهایی از آغازین گفتمانهای پست مدرنیستی ضروری می نمود. مینیمالیسم، فرزند دوران مدرن است که در دوره ی مدرن متأخر به بالندگی رسید و هنوز به حیات خود ادامه می دهد. بنابراین افق های هنری حاکم بر دوران مدرنیسم و پس از آن در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. مینیمالیسم به عنوان یک فلسفه ی هنری، ریشه در الگوها و عقاید بسیار کهن دارد که قسمت عمده ای از آنها، در مشرق زمین پدید آمده اند. در ادامه به مقوله عکس و قابلیتهای عکاسی و فتوگرافیک در ارتباط با تصویر سازی و گرافیک پرداخته شد. همچنین بخشی از رساله به توصیف رباعی به عنوان کوچکترین وموجزترین قالب شعری کاملا ایرانی که انعکاس فکر شاعر را می  رساند و بیان نزدیکی فلسفه وجودی اش با مینیمالیسم و نیز شرح حال و تعدادی از رباعی سرایان ایران اختصاص یافت. برای اجرای این پژوهش، غالباً از روش پژوهش کتابخانه ای استفاده شد. در روش کتابخانه ای با دو دسته منابع مواجه ایم: منابع مکتوب و منابع تصویری.
کلمات کلیدی:
مینیمالیسم، سادگی، مدرنیسم، فتو گرافیک، هنر، گرافیک، رباعی، شعر ایرانی.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :