کد خبر : 93171
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 11:46
تعداد بازدید : 870

بررسی تحلیلی نقوش صور فلکی در هنر ایران


مقطع  تحصیلی و شماره  ثبت 255

کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه نظری
بررسی تحلیلی نقوش صور فلکی در هنر ایران
( دوران تمدن اسلامی از بغداد تا قاجار)

استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری کامرانی ،  بهنام
استادان مشاور  تسلیمی ، نصرالله     اسحاقی ، مهدی نام دانشجو   رضایی ،  سمیرا
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

خیره گشتن به آسمان و محو زیبایی های رمز آمیز شدن، طی هزاران سال، سبب می گردد تا ایرانیان جزء نخستین مردمی باشند که به کشف رازهای نهان افلاک بپردازند و آرام آرام به سوی توجیه علمی پدیده های آسمانی و صورت های فلکی آن گام بردارند. در سده های نخستین اسلامی بسیاری از علوم مانند پزشکی، طبیعیات، ریاضیات، نجوم، منطق، فلسفه در میان مسلمانان رواج یافت و در پاره ای از موارد به اصلاح و تکمیل دانش های مزبور نیز توقیف یافتند. از آنجا که آثار دانشمندان منجم ایرانی نیاز به تشریح تصویری داشتند، دستمایه های با اهمیتی برای ایجاد آثاری در نقاشی این دسته از نسخ خطی، در ایران شد.
این تصاویر، طبیعتاً، به عنوان خصایص جدایی ناپذیر نسخ خطی به جا ماندند، و در دورانی بس طولانی به چنان حد تعالی و پیشرفت رسیده اند، و با دگرگونی های اندک، کپی برداری شدند. در این پژوهش سعی شده تصویرسازی نقوش صور فلکی در نسخه های خطی در هنر اسلامی را مورد تحلیل و مقایسه قرار دهیم و در این راستا پرداختن به برخی از کتب خطی که در این دوره به شکوفایی رسیده اند الزامی است. ساختار این نقاشی ها نمایان گر ارتباط نزدیک بین علوم عقلی و هنر است و این مسأله یکی از عوامل مهم در پیشرفت هنر دوره ی اسلامی بوده است. شیوۀ تحقیق توصیفی تحلیلی و روش تحقیق کتابخانه ای است.
واژگان کلیدی:
اسطوره، نجوم باستان، صورت فلکی، نجوم در اسلام،  هنر اسلامی، صور الکوکب، نسخ خطی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :