کد خبر : 93169
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 11:37
تعداد بازدید : 327

سرچشمه های فرهنگی آیین نبرد در هنرنگارگری ایران


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت 238

کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه نظری
سرچشمه های فرهنگی آیین نبرد در هنرنگارگری ایران
 ( قرن 8 تا 10 ه . ق ) یک مطالعه ی تطبیقی

استاد راهنمای پایان نامه عملی  کامرانی ،  بهنام استاد راهنما پایان نامه نظری
 صحاف زاده ،  علیرضا
استاد مشاور  صحاف  زاده ،  علیرضا نام دانشجو  رضوی ،  حمید  رضا
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :

در این پژوهش پس از معرفی نبرد (جنگ)، به دنبال علل و عوامل اهمیت پدیده ی جنگ از حیث فرهنگی و اجتماعی در ایران بوده و در راستای قیاس نگارگری ها با برخی از نقاشی های اروپایی ، این سرچشمه های فرهنگی را در اروپا نیز، بررسی می کنیم . در گفتار اول ، جنگ به مثابه پدیده ای فرهنگی و اجتماعی را در حوزه های ادبی، اسطوره و دین، آرای متفکران و از منظر جامعه شناسی، به طور اجمالی ، مورد تحلیل قرار داده و در گفتار دوم به بررسی انواع نبردها در نگارگری و نقاشی اروپا، بر اساس استناج از مطالب گفتار اول و با تاکید بر تحلیل ( آنالیز ) موضوعی پرداخته ایم . از مهمترین کارهایی که در این پژوهش به آن پرداخته شده ، تحلیل آثار نقاشی به شیوه ی تطبیقی و مقایسه ای با زاویه دیدهای مختلف از حیث فرهنگی و اجتماعی است . از نتایج حاصل شده در این پژوهش می توان به رابطه ی فرهنگ و باورهای یک جامعه بر آثار نقاشی و ارتباط بین غریزه و افکار هنرمند با اثرش، اشاره کرد .

واژه های کلیدی:
نقاشی، نگارگری ایرانی ، مکتب هرات ، مکتب تبریز ، مکتب شیراز ، اسطوره ، نبرد، جنگ ، مقاومت ، جهاد ، جنگ مقدس ، قهرمان گری ، آرمان گرایی ، پرخاشگری ، خشونت ، کشتار.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :