کد خبر : 93167
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 11:33
تعداد بازدید : 435

تحلیل و بررسی نقاشانه از معماری ایران


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت237

کارشناسی ارشد نقاشی  عنوان پایان نامه نظری
تحلیل و بررسی نقاشانه از معماری ایران
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری سلیمی ،  همایون
استاد مشاور  سراج ،  سید  حسام  الدین نام دانشجو  خزائی ،  راحله
ماه دفاع سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :

در این پایان نامه سعی شده به بررسی و انعکاس فضای معماری ایرانی در آثار نقاشان ایرانی از دیرباز تا به امروز بپردازیم، تا درکی درست از ارتباط بین فرم و ایده با دیدگاه نقاشانه به معماری ایرانی بیابیم. فرم و محتوی به عنوان تجلیات ساخت یک بنا در معماری مطرح می شوند و معماری ایرانی نیز باید از اختلاف بین واقعیت فیزیکی و اثر روانی به عنوان تضادی که ریشه هنر است سخن بگوید معماری پر ارزش ایرانی سطوح معنی و ترکیب های متمرکز مختلفی را شامل می گردد و فضاها و عناصر آن در جهات متعددی در یک زمان قابل مطالعه و تحلیل می باشند. چگونگی تجلی هندسه و فرم های معماری در آثار نقاشی و دلیل تمایل نقاشان ایرانی به استفاده از آنها، از یک سو یادآور سرچشمه واحد و ملکوتی این دو جلوه هنری است و از سوی دیگر قابلیت بیان نقاشی ایرانی و سنت های آن سبب می شود، که این هنر با هنرهای دیگر خصوصاً معماری مرتبط شود نقاشی ایران که یکی از جلوه های زیبا هنر اسلامی است سیر تحول معنوی خود را از طریق ادبیات اسلامی به دست آورد در جلوه ظاهر نیز، در برخی موارد به اتکاء به هندسه معماری اسلامی که دارای مقدار و اندازه های قدسی است، فضایی را مناسب با آن معانی ایجاد نمود نقاشی از معماری به دو صورت عمده بهره می برد: نخست هندسه پنهان هر نگاه و دوم استفاده از ظاهر بنای معماری، یعنی وجود قوس ها، جناغی ها، نقوش و فرم ها، رنگ آمیزی و ترکیب، تذهیب، آجر چینی و...........  برهم خوردن نسبت های معماری در نقاشی های ایرانی و همچنین نسبت فضاها و تزئینات که جلوه ای متفاوت با واقعیت معماری دارد، سبب شده تا شاکله جدیدی از معماری ملکوتی ایران ظاهر گردد که بیانگر جلوه دیگری از حقیقت معماری و نقاشی ایرانی است. آثار نقاشی ایرانی با وجود استفاده از شکل های هندسی معماری، بسیار پرتحرک و پویاست. این تحرک با مهارت و اشرف هنرمندان نقاش بر مبانی تصویری ایجاد شده است. آنچه از معماری در نقاشی ایرانی ظهور یافته وجه جدیدی از فضای قدسی معماری ایرانی است.شیوه های مورد استفاده جهت گردآوری مطالب این پایان نامه، مطالعه کتابخانه ای کتب و رساله ها ، مقاله های مرتبط و جمع آوری عکس های مربوط با توجه به ترسیم معماری بطور غریزی و تعریف فضای معماری ایران با دیدگاه نقاشانه و بررسی معماری در نمونه های نقاشی از دیرباز تا به امروز است که گردآوری اطلاعات در بخش نهایی از طریق مصاحبه های انجام شده با هنرمندان نقاش معاصر، با دیدگاهی معمارانه و بررسی و تحلیل آثارشان میسر گردید.
کلید واژه ها:
ایده / فرم / معماری / نقاشی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :