کد خبر : 93165
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 11:25
تعداد بازدید : 1616

تحلیل و بررسی تصاویر شاهنامه دموت ( ابوسعیدی )


 مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت254

کارشناسی ارشد نقاشی  عنوان پایان نامه نظری
تحلیل و بررسی تصاویر شاهنامه دموت ( ابوسعیدی )
استاد راهنمای پایان نامه عملی سلیمی ،  همایون استاد راهنما پایان نامه نظری  خسروی ،  بهزاد
استاد مشاور  شوشه  ریز ،  صدیقه نام دانشجو   جشنی ،  میترا 
ماه دفاع مهر سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :
نگارگر ایرانی، دیدگاه های اجتماعی اش را مانند یک فیلسوف با سرفصل هایی چون دین، فرهنگ، زبان، تاریخ و ... در جدولی منظم قرار می داده و آن را بواسطه عناصری بصری در صفحه می نگاشته است. خطوط و نقوشی که بخودی خود عاری از هر گونه بیانگری هستند اما بواسطه ذهنیت او از عینیات جامعه معاصرش، در هیئت یک نگاه پدیدار می شوند.
هدف از این رساله، آگاهی یافتن نسبت به عوامل تأثیرگذار بر روی تصاویر شاهنامه دموت و تفکیک و بازشناسی این عناصر از منظر تأثیرات اجتماعی دوره ایلخانان مغول است که با روش مطالعه کتابخانه ای انجام یافته است. در راستای تحقق آن، پس از بررسی ساختار سیاسی و اجتماعی معاصر با تدوین شاهنامه دموت و احوال ایلخانان مغول، به نقدی اجتماعی و تحلیلی جامعه شناختی از عناصر بصری نگاره های شاهنامه دموت ( ابوسعیدی ) می پردازیم.
موضوعاتی که در این جستار مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرند، عبارتند از : مطالعه جامعه مغولان و دلایل حمله آنها به ایران و تشکیل سلسله ایلخانان، پیدایش مکتب نگارگری تبریز مغول، ربع رشیدی، شاهنامه های مصور خطی و شاخصا کتب مصور مکتب ایلخانی، بررسی تأثیرات عناصر خارجی بر مکتب تبریز، مطالعه بر شاهنامه دموت از دیدگاه تاریخ شناسی، ریخت شناسی، هنرمندان تصویرگر این نسخه و فرآیندهای اجتماعی مؤثر بر آن و در نهایت نقد و تحلیل تصاویر دموت از دیدگاه و منظر اجتماعی.
واژگان کلیدی:
ابوسعیدی/ شاهنامه دموت/ مکتب تبریز ایلخانان/ مغولان/ ایلخانان.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :