کد خبر : 93163
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 11:16
تعداد بازدید : 634

بررسی پوسترهای محیط زیست( 2000- 2007)


مقطع  تحصیلی .شماره  ثبت 151

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی پوسترهای محیط زیست( 2000- 2007)
پایان  نامه  عملی
طراحی پوسترهای مرتبط با محیط زیست انسان
استاد راهنما پایان نامه نظری پارسا  نژاد ، کوروش
ا
استاد مشاور
شوشه  ریز ، صدیقه 
نام دانشجو  اسدی ،  الهام
ماه دفاع تیر سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :


امروزه دغدغه حفاظت از محیط زیست، حقیقتی انکارناپذیر در مسیر توسعه، فراروی جهانیان می باشد و این دغدغه بخش اعظم ذهنیت جامعه جهانی را به خود اختصاص داده و نگرانی اندیشمندان را به سمت تخریب غیر قابل جبران منابع حیاتی کره زمین و آلودگی های زیست محیطی سوق داده است. هر انسانی به نوبه خود ضرورت دارد برای نجات محیط زیست قدمی بردارد؛ در جامعۀ طراحی گرافیک، طراحان می توانند با طراحی و بررسی پوسترهای محیط زیست، انواع معضلات و مشکلات زیست محیطی و راهکارها را با استفاده از هنر گرافیک، به جامعۀ بشری معرفی کنند. با این امید که بتوانیم تأثیری هرچند کوچک در آگاهی دادن و رفع مشکلات زیست محیطی در جامعه داشته باشیم. پژوهش حاضر با هدف تعیین نمودن و شناخت اهداف، وظایف و عوامل تأثیرگذار، ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف پوسترهای محیط زیست در سال های 2000 تا 2007 شکل گرفت. در گردآوری این پژوهش از شیوۀ کتابخانه ای و پیمایشی تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه و گفتگو با برخی از طراحان عضو انجمن صنفی گرافیک، توصیف پوسترها و تهیه ماتریس مشاهده ای استفاده شده است. جامعۀ نمونۀ پژوهش، شامل 50 پوستر در ارتباط با محیط زیست می باشد که با موضوعات، پیام ها و اهداف مختلفی طراحی شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که پوسترهای مورد بررسی شامل 4 هدف کلی می باشند: هشداردهنده، راهکاردهنده، رعایت قوانین زیست محیطی و یادآوری کننده؛ که وظایف آنها شامل موارد زیر است: پوسترهای هشدار دهنده: هشدار دادن وخامت اوضاع محیط زیست، پوسترهای راهکار دهنده: ارائه راهکار جهت بهبودی وضعیت محیط زیست، پوسترهای نشانگر رعایت قوانین زیست محیطی: نشان دادن نتیجه رعایت قوانین محیط زیست و پوسترهای یادآوری کننده که در واقع مسائل محیط زیست را به صورت تلنگری برای انسان پرمشغلۀ امروزی یادآور می شوند. از جمله نقاط قوت این پوسترها می توان بیان کرد که هدف هشداردهنده بودن پوسترها و استفاده از عامل تصویری به عنوان عامل غالب اثرگذار، در صدد بیشتری را به خود اختصاص داده است. از جمله نقاط ضعف این جامعۀ نمونه، می توان به عدم توجه کافی به طراحی پوسترهای راهکار دهنده نام برد.
کلید واژه ها:
پوستر/ محیط زیست


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :