کد خبر : 93153
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 9:13
تعداد بازدید : 348

بررسی تأثیر تغییرات شرایط اجتماعی- فرهنگی بر تعریف صنایع دستی از زمان


مقطع تحصیلی.شماره ثبت پایان  نامه362

کارشناسی ارشد صنایع دستی  عنوان پایان نامه نظری
بررسی تأثیر تغییرات شرایط اجتماعی- فرهنگی بر تعریف صنایع دستی از زمان
ناصرالدین شاه قاجار تا دوره ی پهلوی اول ( 1320- 1227) ه.ش.

استاد راهنمای پایان نامه عملی استاد راهنما پایان نامه نظری
 کشمیر  شکن ،  عبدالحمید
استاد مشاور  سوری ،  حمید  رضا نام دانشجو
 هویت طلب ،  کبری
ماه دفاع شهریور سال دفاع .1387
چکیده پایان نامه :


تغییرات اجتماعی با تأثیر بر نگرش جامعه، آگاهی و ساختار اجتماعی و ...، بر فرهنگ جامعه تأثیر گذاشته و موجبات تغییر در هنر آن جامعه را فراهم می سازد. آنجایی که هنر در ایران همواره در یک مفهوم کلی همه صنایع و هنرها را شامل می شد، هدف کلی این تحقیق، مشخص نمودن تأثیر تغییرات اجتماعی در فاصله زمانی قاجار؛ به طور ویژه از زمان سلطنت ناصرالدین شاه و تحولات مرتبط در حوزه های فرهنگی- اجتماعی اوایل حکومت پهلوی بر رویکرد هر در ایران است، با این هدف ویژه که تأثیر این تحولات را در ارایه تعریف صنایع دستی در ایران، بیان نماید.
 پژوهش استقرایی حاضر، با شیوه کتابخانه ای و اسنادی در پی شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر هنر ایران و متعاقب آن بر صنایع دستی است. در این تحقیق از مواد تاریخی و اجتماعی تنها جهت استنادات تئوریک با حفظ موضوعیت و برقراری روابط مستند و علمی، استفاده می شود. در توصیف جریانات اجتماعی و تحولات موجود، بیشتر متکی بر هم زمانی و روابط علت و معلولی بین عوامل است و سعی شده در نهایت طی یک روند منطقی، به نتیجه ای که این تأثیرات بر صنایع دستی داشته، برسد.
 این پژوهش در سه فصل ارائه گردیده است. پس از معرفی تحقیق در فصل اول، ویژگی های دوره قاجار از زمان ناصرالدین شاه در فصل دوم و دوره پهلوی اول در فصل سوم بررسی گردیده است. این فصول سعی دارند دگرگونی های اجتماعی آن دوران را در ایران در گردونه تاریخ جهان بررسی نماید و در این راستا به نکاتی از قبیل مسائل سیاسی، اقتصادی، تأثیر استعمارگران، انقلاب صنعتی، نفوذ غرب در نظام آموزش، تأثیر وضع قوانین حکومتی در روند نظام فرهنگی مانند ایجاد طبقه جدید، نظام های صنفی، اعزام دانشجو، تأسیس مدارس جدید و پیامدهای ناشی از آن چون برخورد با مدرنیته و پس آیندهای ناشی از آن و رویکردهای متأثر از آن بر نگرش در باب هنر و انشقاق هنرها، پرداخته شده است. در انتها با برداشت ها و نتایج حاصل از بررسی مطالب، ره آوردهای این تأثیرات بر صنایع دستی و چرایی و چگونگی جایگاه ایجاد شده برای آن، بررسی شده است.
کلید واژه ها:
صنایع دستی، هنر ایرانی، قاجار، پهلوی، اجتماعی- فرهنگی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :