کد خبر : 93151
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 9:3
تعداد بازدید : 386

تأثیر بازار بر تجارت صنایع دستی شاخه قلمزنی در استان اصفهان


مقطع تحصیلی. شماره  ثبت 392

کارشناسی ارشد صنایع دستی
 
عنوان پایان نامه نظری

تأثیر بازار بر تجارت صنایع دستی شاخه قلمزنی در استان اصفهان
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری   رضایی  دوبت آبادی ،  حسن
استاد مشاور
 هوشیار ،  مهران
نام دانشجو نایب پور ،  صفورا
ماه دفاع تابستان سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

تاکنون صنعتگران بسیاری برای توسعه تولیدات خود و دستیابی به گردش مالی صحیح و تجارت سودآور کارگاه های تولیدی شان اقدام به بازاریابی کالاهای خود نموده اند ولی به دلیل اینکه راه صحیح بازاریابی کالاهای خود و نقاط ضعف و قوت بازار را نمی شناسند به تجارت موفقی دست نیافته اند. دنیای تجارت، عصر رقابت و شناسایی نیازهای مشتری و پاسخ گویی به خواسته های آنان است.  
برای رسیدن به تجارت برتر از مفهوم بازاریابی برای فلسفه حاکم بر کارگاه های کسب و کار، و از اصطلاح بازارگرایی برای اجرای مفهوم بازاریابی استفاده می شود. منظور از بازارگرایی در این پژوهش همان بازار می باشد که تأثیرگذاری آن بر عملکرد کسب و کار- منظور همان تجارت- در کارگاه های قلمزنی مورد بررسی قرار می گیرد.
این پژوهش از نظر روش، توصیفی- اکتشافی، و به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است که 100 کارگاه قلمزنی فعال در استان اصفهان به عنوان نمونه آماری ( خوشه ای ) تحقیق مد نظر قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق، مدل سازی معادلات ساختاری بوده که بر اساس فرضیات شکل گرفته است. این تحقیق به بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار کارگاه های قلمزنی پرداخته است تا به عنوان یک نمونه از رشته های مزیت دار استان اصفهان بر تمامی رشته های صنایع دستی قابل اعمال باشد.
نتایج حاصله از بررسی فرضیات پژوهش نشان داد که فعالیت های بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار کارگاه های قلمزنی تأثیر مثبت دارد. همچنین تأثیر متغیرهای پنهان بازارگرایی (مشتری گرایی، رقابت گرایی، هماهنگی بین بخشی ) بر عملکرد کسب و کار کارگاه های قلمزنی دارای نتایج مثبت می باشد. از این رو صنعت گران باید با توجه به آمارهای مربوطه نقاط ضعف و قوت را در تجارت کارگاه های خود شناخته و راهکارهای جدیدی را اعمال نمایند که در پیشنهادات پژوهش به آن پرداخته می شود.
کلید واژه ها:
صنایع دستی، بازارگرایی، عملکرد کسب و کار


 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :