کد خبر : 93135
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 11:45
تعداد بازدید : 391

بررسي نقوش عاميانه دور قاجار


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت168

کارشناسی ارشد  ارتباط  تصویری

عنوان پایان نامه نظری

بررسي نقوش عاميانه دوره قاجار

استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری
 افشار  مهاجر ،  کامران
استاد مشاور
 خسروی  جلو  دار ،  خسرو
نام دانشجو
فرزاد ،  آذر
ماه دفاع بهمن سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

پژوهش حاضر، با بررسی نقوش عامیانۀ دورۀ قاجار می کوشد تا عوامل مؤثر در این زمینه را مورد بررسی دهد. هنر دورۀ قاجار دارای اهمیت ویژه ای است؛ چرا که با چالش در آن می توان ریشه های میان هنر، سنت و تجدد را بازشناسی کرد و با شناخت ویژگی های آن هویت ملی را حفظ نمود.
تصاویر این دوره به دو گروه کلی اشرافی و عامیانه تقسیم شده است. نگاره های عامیانه شامل: نقاشی قهوه خانه ای، تصویر سازی کتاب های چاپ سنگی، عیدی سازی، کاشی کاری ها و برخی اماکن عمومی که تصاویری ساده و عامیانه داشته اند.
هر کدام از این گروه ها نیز در یک تقسیم بندی قرار می گیرند با عنوان، موتيف های تزئینی و تصویرسازی و در گروه مذهبی و غیرمذهبی؛ اغلب نگاره های مذهبی برگر فته از ادبیات داستانی است، که بوسیلۀ نقالان و راویان قصه گو نقل و سرانجام تصویرسازی می شدند. تصاویر آن ها در عین سادگی یادآور فضایی ابتدایی و کودکانه هستند. نقوشی که حس پریمیتیو (خام و اولیه) دارند و نقاشی های انسان های کهن، نقاشی های کودکان و نقاشی های امروز اقوام خاص که به نوعی از قوانین مدنیت دور هستند – مانند: برخی قبایل افریقایی – را یادآور می کنند.
نقوش عامیانه، هیچگاه نمی میرد؛ بلکه براساس بستر قرارگیری در دوره های مختلف فقط تغییر می کند و بهبود می پذیرد. در این نگاره ها توجه بسیار کمی به نوع هندسه و ترکیت بندی موزون و هماهنگ شده است؛ بنابراین بیشتری توجه، به مضامین نگاره ها بوده است، مضامینی که منشاء آن ها اعتقادات مردم است؛ استفاده از ترکیب بندی متقارن و خطوط عمودی و افقی و نیز ترکیب بندی هایی به فضاهای پر و شلوغ از ویژگی های بصری این نگاره هااست. هنرمندان هنر عامه آموزش آکادمیک ندیده بودند و مرکز آموزش آن ها کوچه و بازار و حسینیه ها بود؛ بنابراین به وسیلۀ آشنایی با ساختار و ارزش های بصری موجود و همچنین مضامین بکار رفته، می توان از آن ها در جهت ارتقاء و شناخت آن در هنر عامیانه و بکار بردن آن در گرافیک معاصر بهره برد. 


 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :