کد خبر : 93127
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 8:52
تعداد بازدید : 291

بررسی اثر بخشی هنر سفالگری بر سلامت روانی بیمارانمبتلا به اختلال اسکیزو فرینا


مقطع   تحصیلی. شماره  ثبت 355

کارشناسی ارشد صنایع دستی  عنوان پایان نامه نظری

بررسی اثر بخشی هنر سفالگری بر سلامت روانی بیماران
مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا
نمود نمادهای ایرانی در نقاش معاصر
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری میرزائیان ،  بهرام
استاد مشاور  عطار زاده ،  عبدالکریم نام دانشجو  ابولقاسم  زاده ،  مونا
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :
 هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هنر سفالگری بر گروهی از بیمارن مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی می باشد. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی ( پیش آزمون- پس آزمون ) با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی (85 نفر) بیماران مردِ مرکز توانبخشی ایران مهر قائم شهر تشکیل می دهند که مبتلا به اخلال اسکیزوفرنی می باشند. از این بیماران، تعداد 20 نفر به شکل نمونه گیری غیرتصادفی گزینش شدند.
آن گاه گروه آزمایش و کنترل، به قید قرعه ( نمونه گیری تصادفی ساده ) انتخاب گردیدند.  ابزار اندازه گیری در این پژوهش، شامل دو پرسشنامه ی سلامت عمومی ( GHQ-28 ) و پرسشنامه ی 28 سؤالی نشانه های مرضی می باشد.  پس از تقسیم شدن بیماران به دو گروه آزمایش و کنترل، پرسشنامه در اختیار سه نفر از پرسنل مرکز، ( روانشناس، پرستار، کاردرمانگر ) قرار گرفت تا بیماران مورد مطالعه را، قبل و پس از اموزش سفالگری، ارزیابی نمایند. میانگین نمرات این سه ارزیاب، به عنوان نمره آزمودنی ها لحاظ گردید.
پرسشنامه ی نشانه های مرضی نیز در اختیار روانپزشکِ مرکز قرار گرفت تا هر دو گروه از بیماران قبل و بعد از آموزش سفالگری ارزیابی شوند. برنامه ی آموزش سفالگری در 10 جلسه 2 ساعته و در طول یک ماه بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. در طی این مدت، گروه کنترل برنامه ی عادی خود را دنبال می نمود. بلافاصله پس از اجرای برنامه ی آموزشی، مجدداً هر دو آزمون بر روی هر دو گروه اجرا گردید.
 در این سنجش، از آزمون t برای گروه های مستقل و برای انجام عملیات آماری از نرم افزار SPSS  استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که آموزش هنر سفالگری بر روی بیماران اسکیزوفرنی توانسته میزان بی خوابی و افسردگی و نشانه های روانی را کاهش داده و منجر به افزایش سلامت روانی ایشان گردد. اما در رابطه با افزایش عملکرد اجتماعی و کاهش نشانه های بدنیِ بیماران تأثیر مثبتی نداشته است.
واژگان کلیدی:
سفالگری، درمان، اسکیزوفرنیا، هنر، سلامت روان، افسردگی، بیمار، اثربخشی، بی خوابی، عملکرد اجتماعی، نشانه های روانی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :