کد خبر : 93105
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 6:16
تعداد بازدید : 407

بررسی شیوه صفحه آرایی و نوع تصویر سازی کتاب


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت200

کارشناسی ارشد گرافیک
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی شیوه صفحه آرایی و نوع تصویر سازی کتاب )

 پایان نامه عملی
طراحی کتاب گزیده ای از گلستان سعدی با استفاده
از نوع تصویر سازی و صفحه آرایی علیقلی خویی
استاد راهنما پایان نامه نظری  لاری ،  مریم
استاد مشاور - نام دانشجو  نعیمی ،  زهرا
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

 در این پژوهش تلاش شده تا نوع تصویرسازی و صفحه آرایی کتاب «کلیات سعدی» میرزا علیقلی خویی به عنوان یک کتاب مهم و رایج چاپ سنگی دوره قاجار، با توجه به گونه ادبی آن که اثری پندآموز و عامیانه است، از لحاظ بصری و گرافیکی مورد بررسی و آنالیز تصویری قرار گیرد. در این رساله، پس از بررسی و تحلیل دقیق و جزء به جزء تمامی عناصر بصری در نگاره ها، موتیف های تزیینی، پیکره های انسانی و گیاهی و حتی نوع پوشش و جامه شخصیت های انسانی و نوع فضاهای خلق شده، مشخص شد؛ هنرمند خالق اثر، علیقلی خویی در این کتاب با قواعد، سبک ها و مکتب ها نه مثل یک قانون و چارچوب بلکه همچون راهنما و منبع الهامی برخورد می کند و تا جایی که آزادی عمل داشته باشد، خود را در این قوانین گرفتار نمی کند. او در عین حال که پیرو مکتب پیکرنگاری درباری دوره قاجار به پیکر انسان بیشترین اهمیت را می دهد، اما به موقع، آن را نادیده می گیرد و با طراحی تک عنصری از یک شیء، تمام خصوصیت های این مکتب را به فراموشی می سپارد. از طرفی دیگر به سازگاری روش های طبیعت پردازی، چکیده نگاری و آذین گری این مکتب پاسخ مثبت داده و برای خلق تصاویرش آن ها را به خدمت می گیرد. علیقلی خویی هنرمندی است که هر چند وفاداریش به سنت ایرانی را با قالب تکراری و نظم یکنواخت صفحات کتاب ثابت کرده اما در پاسخ به روح سرکشش از تکرار نقوش و نوع آرایش نقش ها تا جایی که امکان دارد دوری می کند. او مطابق با فضای حکایتی و پندآموز کتاب، با عدم استفاده تزیینات، پرهیز از طراحی شخصیت ها و عناصر بسیار در تصویر، اهمیت به عناصر تصویری مهم و طراحی تک عنصری از آن ها، کاری می کند تا طرحش به راحتی و بدون هیچ واسطه ای، خود را به چشم بیننده عرضه کند. همچنین توجه به برخی جزییات مثل پوشاندن چهره پیامبران و طراحی چهره یوسف برای نمایش زیبایی های چهره او، تغییر چهره خیالی سعدی از جوانی در آغاز کتاب به پیری در انتهای کتاب، توجه به زینت های زنانه بر حسب منزلت اجتماعی شان در داستان و تناسب پوشاک با فضای یک حکایت همگی نشان از دید جامع این هنرمند قاجاری دارد. تنوع بسیار نقوش تزیینی، شیطنت های کم وبیش طنزآمیز تصویری در طرح ها، رفت و آمد میان سنت ها و تجدد و در نهایت نوآوری های لذت بخش در نقش ها، همگی دنیای آزاد تفکر و خیال طراح را گسترده تر از آن چه فکر می کنیم، نشان می دهد. در نهایت خویی در پرداخت نسخه مورد نظر به عنوان یک اثر ادبی عامیانه، در عین حفظ سبک شخصی خود، شیوه ای متفاوت با دیگر آثارش دارد که نشان می دهد او به عنوان یک هنرمند از نوعی نگاه خاص جهت هماهنگی اثرش با مضمون برخوردار است. شیوه او در این اثر هماهنگ با مضامین ادبیات مردمی، ساده، بی پیرایه و بدون هرگونه جلوه گری بصری خاص و به عمد خام دستانه است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای، کیفی جهت آنالیز داده ها، توصیفی و تحلیلی استفاده شده که با مطالعه و بهره گیری از منابع مختلف به انجام رسیده است.
کلید واژه ها
چاپ سنگی، میرزا علی قلی خویی، سعدی، تصویرگران چاپ سنگی، هنرمندان قاجار، صفحه آرایی، کتاب آرایی، تصویرسازی، کلیات سعدی، نگارگری ایرانی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :