کد خبر : 93088
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 10:16
تعداد بازدید : 314

رمز و استعاره در نشانه هاي تصويري نقاشي معاصر ايران دو دهه اخير


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت  248

کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه نظری
رمز و استعاره در نشانه هاي تصويري نقاشي معاصر ايران دو دهه اخير ( 88-68)
استاد راهنمای پایان نامه عملی  خلیلی  فر ،  احمد استاد راهنما پایان نامه نظری نصرالله ،  تسلیمی
استاد مشاور خسروی ،  خسرو نام دانشجو  عالیخانی ،  منصوره 
ماه دفاع
بهمن
سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

چکیده
قرن معاصر ما به قرن نشانه ها بدل شده است. پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات مخصوصاً رسانه های جمعی که میدانی برای تعاملات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و هنری و... شده اند، تمایل به گفتگو و تبادل  فکر و نظر در یک دهکده جهانی را ناگزیر ساخته است. در این راستا علم نشانه شناسی در حوزه های مختلف بسط پیدا کرده است و فهم دنیای معاصر براساس فهم نشانه ها ضروری به نظر می آید. فهم تمامیت یک متن یا تصویر، بدون شناخت این نشانه ها کامل نمی شود. به عبارتی، نشانه شناسی یک متن (نقاشی، تصویر، ...)، مسیر کالبدشکافی و تشریح آن است. بنابراین خواندن یک متن و برگذشتن بر آن بدون توجه به نشانه ها نگرشی سطحی است. نشانه ها گاه به شکل مشخص به یاری رساندن پیام می آیند و رمز گشایی می شوند. برای رمز گشایی نشانه ها باید دانش مربوط به آن را دانست.
هنر ایران از دیرباز با زبان های رمزی آشنایی داشته و از این زبان در آثار ادبی و هنری خود بهره می گرفته است و استفاده به جا از نشانه های رمزی و استعاری را در ایجاد ابهام و زیبایی آثار هنری مهم می دانسته است تا مخاطبان را به تشریح دوباره و تفکر در آثارشان دعوت کند.
شناسایی برخی از نقاشان معاصر ایرانی که از این گویش نوین بهره جسته اند می تواند در درک و تأویل متون (نقاشی)، روند سامان دادن و جهت گیری هنری نگارنده در حال و آینده اثر گذار باشد. اینها انگیزه طرح موضوع چنین تحقیقی می باشند. در این راستا علاوه بر استناد به منابع موجود در کتب و مقالات با شیوه پیمایشی (توصیفی- تحلیلی) به بررسی آثاری چند از نقاشان معاصر ایران (دو دهه اخیر ) پرداخته شده است و ردپای نشانه ها و استعارات متداول در آنها شناسایی شده است و سعی شده دیدگاه نگارنده با تکیه به مفاهیم درک شده از مطالعات صورت گرفته آثارنشانه شناسان کلاسیکی چون سوسور و پیرس و.... ارایه گردد. در برخی مواقع برای درک و توجیه آثار استناد به دیدگاه های دیگر چون روانشناسی و زیباشناسی و.... امری ناگزیر بوده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :