کد خبر : 91817
تاریخ انتشار : 30 دی 1394 9:42
تعداد بازدید : 1969

سیاست ها و راهکار ها

سیاست ها و راهکار ها

سیاست ها و راهکار ها

افقهای آینده و برنامههای پیشبینیشده در معاونت پژوهشی:

حوزه معاونت پژوهشی در ادامه انجام وظایف و مأموریتهای محولشده برنامههایی را پیشبینی نموده است که اهم آن به شرح زیر است:

1- راهاندازی کارگاههای تخصصی در زمینه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی برای عموم کارکنان به جهت شناسایی و رفع نقاط ضعف، چالشها و مشکلات در این زمینهها؛

2- بررسی روند فناوریهای نو و آثار فرهنگی و اجتماعی آن در بین کارکنان و دانشجویان دانشگاه سوره؛

3- ایجاد کتابخانه مجازی با استفاده از منابع موجود در کتابخانههای دانشگاه سوره؛

4- نیازسنجی، ارزشیابی، آسیبشناسی و ارایه راهکار برای شناخت از وضعیت موجود در زمینههای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی برای نیل به وضعیت مطلوب؛

5- راهاندازی دانشگاه مجازی سوره؛

6- عقد تفاهمنامه با دیگر مراکز علمی در زمینه آموزش و پژوهش، چاپ و نشر آثار و امور مرتبط با حوزه فعالیتی دانشگاه سوره؛

7- عقد تفاهمنامه و همکاری با دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی جهت بهرهبرداری متقابل از امکانات و منابع یکدیگر؛

8- ترجمه و چاپ مقالات، کتب و دیگر آثار مکتوب معتبر علمی به روز دنیا به زبان فارسی؛

9- عرضه و فروش انتشارات دانشگاه در نمایشگاههای داخلی و نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛

10- بسترسازی در زمینه ایجاد انگیزه در اعضاء هیأت علمی و پژوهشگران به منظور افزایش فعالیتهای پژوهشی؛

11- تجهیز مرکز انتشارات دانشگاه سوره؛

12- راهاندازی بانک اطلاعات علمی-پژوهشی دانشگاه سوره.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :