کد خبر : 90744
تاریخ انتشار : 15 دی 1394 15:2
تعداد بازدید : 2398

کتب چاپ شده

کتب چاپ شده

کتب چاپ شده

1- تدوین و چاپ و انتشار کتاب چکیده پایان نامه های دوره کارشناسی در دو جلد به کوشش دکتر سیاوش قندی؛

2-  ویراستاری و چاپ کتاب موسیقیدرمانی و هنردرمانی به سفارش پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی؛

3- چاپ و نشر کتاب جستاری در تاریخ معماری و شهرسازی ایران 2 جلد، دکتر حسن اصانلو و امیرحسین رستمیزاده؛

4- چاپ و نشر کتاب نظریهپردازان بزرگ فرهنگ، ترجمه حسن رییسزاده؛

5- چاپ کتاب از پرده خوانی به پرده سینما، دکتر سید جواد سلیمی؛

6- چاپ کتاب حکم غنا از دیدگاه مفسران قرآن کریم، دکتر ابوالفضل نقیبی؛

7- چاپ کتاب مبانی برنامهریزی آموزشی، رویکرد عملیاتی، دکتر عبدالرحیم نوهابراهیم؛

8- چاپ کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته در جوامع صنعتی، پریسا طاهری و دکتر جهانیار صوفی؛

9- چاپ کتاب مدیریت استعدادهای معلمان نوآوری در مدیریت منابع انسانی، دکتر عبدالرحیم نوهابراهیم؛

10- چاپ کتاب اقتصاد فرهنگ ترجمه گزارش اقتصاد فرهنگ (اتحادیه اروپایی)، پریسا طاهری؛

11- چاپ کتاب گامبهگام با حوزه دانشجویی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، سال 1389؛

12- چاپ مجموعه مقالات اولین همایش بینالمللی خانواده در هزاره سوم، 1392؛

13- چاپ کتابچه صورت جلسات مصوبه هیأت اُمناء دانشگاه سوره؛ 

14- چاپ کتابچه مجموعه اسناد راهبردی دانشگاه سوره؛

15- چاپ کتاب مجموعه مقالات اقتصاد و فرهنگ؛

16- چاپ کتابچه آداب معنوی در هنر سنتی؛

17- چاپ کتابچه آشنایی با مؤسسه آموزش عالی سوره.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :