کد خبر : 90674
تاریخ انتشار : 15 دی 1394 9:2
تعداد بازدید : 2097

شرح وظایف معاونت پژوهش

شرح وظایف معاونت پژوهش

شرح وظایف معاونت پژوهش

اهم وظایف معاونت پژوهش:

 - تهیه و تنطیم برنامههای سالانه و تقویم اجرایی فعالیتهای حوزه پژوهش؛

- تعیین اولویتهای پژوهشی مطابق با نیازهای گروههای آموزشی؛

- تصویب برنامهها و طرحهای پژوهشی مطابق با آییننامههای قوانین مربوط؛

- حضور در جلسات مرتبط به طرحهای پژوهشی و جلسات داوری و پایاننامهها؛

- برنامهریزی سمینارها، سخنرانیهای علمی و پژوهشی و نظارت بر برگزاری آنها؛

- برنامهریزی و نظارت بر تهیه، تدوین و انتشار فصلنامهها و نشریات پژوهشی و تخصصی؛

- ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و سایر واحدهای مرتبط؛

- برنامهریزی و نظارت بر کلیه امور چاپ و نشر دانشگاه؛

- همکاری با معاونتهای آموزشی و فرهنگی در ایجاد روابط علمی و پژوهشی با سایر دانشگاههای داخل و خارج؛

- نظارت بر امر تهیه و در دسترس قراردادن کتب و مجلات تخصصی؛

- نظارت بر اداره کتابخانه مرکزی دانشگاه؛

- تدوین آییننامهها و دستورالعملهای حوزه پژوهشی.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :