کد خبر : 90673
تاریخ انتشار : 15 دی 1394 8:41
تعداد بازدید : 1771

درباره معاونت پژوهشی

درباره معاونت پژوهشی

درباره معاونت پژوهشی

مریم جلالی

کارشناس دفتر مطالعات

تلفن:   (داخلی  174)  66354245

درباره معاونت پژوهشی:

امروز یکی از مهم ترین وظایف دانشگاه سوره پیریزی نظامی ساختمند و هدفگرا جهت دستیابی به تجربیات علمی و فرهنگی دیگران و پیریزی روشهایی معتبر در جهت تعلیم و تربیت و آموزش هنرمندانی متعهد برای عرصه فرهنگی انقلاب اسلامی است. بدون شک نوآوری و پیشرفتهای مهم عرصه علم و فرهنگ در سایه توجه جدی به تحقیق و پژوهش امکانپذیر است. در حالی که بسیاری از محققان معتقدند که سرچشمه بسیاری از علوم در شرق بوده است لکن متأسفانه در پنج قرن اخیر جوامع شرقی سهم قابل توجهی در توسعه علمی جهان نداشتند و عمدتاً به جوامع  مصرفکننده اندیشههای علمی تبدیل شدهاند. در کشورهای توسعهیافته به موازات پیشرفت علوم و تکنولوژی نظامهای تحقیقاتی پیشرفتهای را پایهریـزی و گسترش دادهاند چرا که در دنیای علم، میدان دیدهـا به درجه مشارکت در  شبکههای تحقیقاتی و پژوهشی بستگی دارد. توان دستیابی سریع به اطلاعات پایه کارآئی نظامهای علمی را به شدت ارتقاء میدهد. دانشگاه سوره در جهت نیل به اهداف تعیینشده رویکردی پژوهشمدار را در نظام آموزش خود حاکم نموده است؛ به طوری که در همه مقاطع آموزشی شیوة تدریس به گونهای است که دانشجویان علاوه بر متون درسی با بررسی و پژوهش در منابع مرتبط با دروس به گسترش دانش خویش میپردازند، به عبارت دیگـر، دانشجویان رویکرد پژوهشمدار چگونه آموختن را میآموزند و بدینگونه توانایی لازم جهت توسعه دانش خود به شیوة علمی را پیدا میکنند. در همین راستا با توجه به اهمیت کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی به عنوان مراکز اصلی گردآوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی و ابزار پژوهش دانشگاه سوره اقدام به تأسیس، تجهیز کتابخانه تخصصی در دانشکدههای خود نموده و از طریق همکاری با سایر کتابخانهها و برخورداری از سایت اینترنتی و استفاده از کتابداران متخصص منابع مورد نیاز پژوهشگران را در اختیار آنها قرار میدهند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :