کد خبر : 90626
تاریخ انتشار : 14 دی 1394 12:47
تعداد بازدید : 4137

واحد حراست

واحد حراست

واحد حراست

واحد حراست از واحدهای تابعه حوزه ریاست میباشد. از زمان تشکیل دانشگاه سوره واحد حراست با هدف حفاظت و مواظبت از سلامت دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدای فعالیت تا سال 1383، مسئولان حراست دانشگاه سوره از سوی دفتر ویژه حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی تعیین و از همکاران آن مجموعه بودند که به صورت مأمور در دانشگاه حضورداشتهاند ولی از بهمن ماه 1383، مسئولان حراست، تحت نظارت رئیس مؤسسه و با حکم حراست کل سازمان تبلیغات اسلامی منصوب شدند.

 

شرح وظايف حراست:

پیادهسازی برنامههای مصوب در چارچوب تعیینشده از سوی ریاست محترم دانشگاه و در قالب شرح وظیفه حفاظتی و امنیتی مصوب شورای تشخیص مصلحت نظام و با هماهنگی لازم با اداره کل حراست سازمان تبلیغات اسلامی برای انجام کلیه وظایف اسنادی- فیزیکی و پرسنلی در دانشگاه به شرح ذیل:

1-  برنامهریزی و اداره امور حراست دانشگاه و نظارت برانجام تمامی طرحهای حفاظتی و امنیتی؛

2- تهیه و تنظیم برنامههای سالیانه و تقویم اجرایی فعالیتهای حوزه حراست و ارایه جهت تصویب در هیأترئیسه به منظور اجرا؛

3- تشکیل دبیرخانه و بایگانی متمرکز؛

4- تهیه و ارائه گزارشهای حفاظتی امنیتی و مدیریتی لازم به ریاست دانشگاه با هماهنگی دفتر مرکزی حراست؛

5- ارائه مشاوره به ریاست دانشگاه جهت بهبود ساختار نیروی انسانی و امور حفاظتی و امنیتی؛

6- هماهنگی و همکاری با مشاورین امور حقوقی و اداری و مالی؛

7- ایجاد هماهنگی لازم با مدیریت بودجه و تشکیلات جهت تهیه و تدوین آییننامهها، دستورالعملها و... مربوط به امور حراست؛

8- نظارت بر امور داخلی حراست و عملکرد کارشناسان بخشهای مختلف حراست شامل اسناد و مدارک فیزیکی و پرسنلی و اخذ گزارش کار از آنان؛

9- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد حوزه حراست و ارائه به دفتر برنامه و بودجه؛

10- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه حوزه حراست با همکاری دفتر برنامه و بودجه؛

11- انجام سایر ماموریتهای محوله از سوی مراجع قانونی امنیتی و ریاست محترم دانشگاه.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :