کد خبر : 90625
تاریخ انتشار : 14 دی 1394 12:46
تعداد بازدید : 4864

واحد انفورماتیک

واحد انفورماتیک - کاوه نوروزی - هادی مقدس زاده

واحد انفورماتیک

کاوه نوروزی

کارشناس مسئول انفورماتیک

 

هادی مقدس زاده

کارشناس انفورماتیک

 

درباره واحد انفورماتیک:

واحد انفورماتیک با هدف راهبری و مدیریت مرکز فناوری اطلاعات در حوزه های سختافزار، نرمافزار، شبکه داخلی و اتصال به شبکه اینترنت در دانشگاه فعالیت میکند.

از بدو تأسیس مؤسسه آموزش عالی سوره، مرکز انفورماتیک در چارت تشکیلاتی مؤسسه لحاظ نشده بود. از سال 1379، اولین سایت خدمات الکترونیکی زیر نظر معاونت فرهنگی دایر   شد و از سال 1381، سایت مذکور به معاونت پژوهش منتقل شد. از سال 1382 مرکز انفورماتیک راهاندازی و در نهایت این مرکز از سال 1385 تاکنون تحت نظر حوزه ریاست اداره میگردد.

 

شرح وظایف واحد انفورماتیک:

1- ارائه خدمات رایانهای در زمینههای آموزشی، پژوهشی، پرسنلی، اداری، مالی، دانشجویی و فرهنگی به واحدهای مربوط

2- بررسی نیازهای رایانهای شامل نیازهای نرمافزاری، سختافزاری، ایجاد و توسعه شبکههای اینترنتی حوزههای مختلف و برنامهریزی و اقدام در جهت رفع آن نیازها مطابق با آییننامهها، ضوابط و امکانات

3- تعیین، تشخیص و تأیید نیازها و موارد استفاده از رایانه و نیازهای نرمافزاری در زمینههای مختلف و برنامهریزی برای آن؛

4- بررسی و تنظیم اطلاعات واصله از واحدها و ارسال نتایج حاصل از عملیات رایانهای به قسمتهای مربوطه

5- برنامهریزی برای راهنمایی و آموزش اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در زمینه آشنایی با کامپیوتر و کاربری آن در فعالیتهای روزانه و در صورت نیاز تشکیل دورههای آموزشی

6- برنامهریزی و پیگیری امور سایت مرکزی و سایر سایتها و نظارت بر آن

7- نظارت برحسن اجرای تمامی امور رایانهای دانشگاه و اقدام برای تعمیر و رفع اشکالات و عیوب احتمالی نرمافزاری و سختافزاری

8- بـرنامهریزی و نظارت بـر ثبتنام رایانهای دانشجویان در دو نیمسال تحصیلی و ارائه لیست ثبتنامکنندگان و   لیستهای کلاسی

9- نگهداری و حفظ و حراست از سختافزارها و نرمافزارهای دانشگاه و برنامهریزی و نظارت لازم در این خصوص

10- نگهداری سوابق مربوط به عملیات کامپیوتری دانشگاه

11- تعیین و انتخاب سیستم نرمافزاری متناسب با نیازهای دانشگاه برای واحدهای مختلف

12- برنامهریزی برای پذیرش سفارشات و انجام خدمات رایانهای سایر مؤسسات در جهت تکمیل ظرفیت ماشینها و بهرهبرداری مناسب از آن از طریق انعقاد قرارداد و با تأیید و تصویب هیأترئیسه


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :