کد خبر : 90614
تاریخ انتشار : 14 دی 1394 12:0
تعداد بازدید : 3838

مدیر دفتر ریاست و امور هیأت ها

مدیر دفتر ریاست و امور هیأت ها

فعالیت های جاری حوزه ریاست توسط مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیأت ها و منشی دفتر ریاست پیگیری و اجرا می شوند.

 

سید امین موسوی

مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امورهیات ها

تلفن:   (داخلی  105)  66354245

 

محمد صفایی

متصدی دفتر ریاست

تلفن:   (داخلی  105)  66354245

درباره مدیریت ریاست و امور هیأتها:

فعالیتهای جاری حوزه ریاست توسط مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیأتها و منشی دفتر ریاست پیگیری و اجرا میشوند.

حوزه دفتر ریاست دارای سه بخش است و دارای زیرمجموعههای زیر میباشد:

1- روابط عمومی

2- انفورماتیک

3- حراست

 

از آغاز تأسیس سوره در سال 1372 تا سال 1376 دفتر ریاست توسط منشی دفتر رئیس که به نوعی مسئول دفتر ریاست دانشگاه محسوب میشد، اداره میشد. از سال 1376 علاوه بر منشی، رئیس دفتر به امور مربوط به دفتر و ارتباط رئیس با معاونتها و واحدهای دیگر میپرداخت. مدیریت دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیأتها از سال 1385 با جایگاه قانونی در نمودار سازمانی فعالیت خود را آغاز کرده است.

                      

اهم وظایف مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیأتها عبارتند از:

1- برنامهریزی برقراری ارتباط رئیس با اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان

2- رسیدگی به شکایات اعضاء هیأت علمی،کارکنان و دانشجویان و ارائه پاسخ مناسب

3- حضور در جلسات هیأترئیسه، شورای دانشگاه، هیأت ممیـزه و سایر جلسات که در حضور ریاست تشکیل میشود و تنظیم صورتجلسه

4- بررسی نهایی دستور جلسات هیأت اُمناء، هیأت رئیسه، شورای دانشگاه و...

5- سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بر فعالیت های تبلیغاتی روابط عمومی دانشگاه

6- نظارت بر برنامههای خبری و اخبار و گزارش های منتشرشده از دانشگاه و درباره دانشگاه و ارائه پاسخ در صورت ضرورت

7- تأیید پیشنویس کلیه نامه ها، تقدیرنامهها، دعوتنامهها و سایر مکتوباتی که به امضای رئیس خواهد رسید

8- پیگیری تشکیل کمیته تخلفات اداری

9- تنظیم پیشنویس احکام صادره توسط ریاست

10- پیگیری دستورات ریاست به معاونتها، دانشکدهها و حوزههای مستقل تا حصول نتیجه

11- تنظیم گزارشهای ادواری از بخشهای مختلف برای ریاست

12- پیگیری اجرای مصوبات جلسات مربوط به هیأتها

13- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیأتها

14- نظارت بر عملکرد حوزههای تحت پوشش مدیریت دفتر ریاست

15- هماهنگی امور مدیریت های مستقل تحت نظر رئیس (انفورماتیک، کارآفرینی، طرح و توسعه و...)

16- تهیه و تنظیم برنامههای سالانه و تقویم اجرایی دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیأتها و ارائه به دفتر برنامه و بودجه

17- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد حوزه ریاست، روابط عمومی و امور هیأتها و ارائه به دفتر برنامه و بودجه

18- تهیه و تنظیم دستورالعملهای حوزه ریاست و روابط عمومی و امور هیأتها

19- انجام سایر وظایف محوله از سوی ریاست دانشگاه


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :