کد خبر : 90542
تاریخ انتشار : 13 دی 1394 13:50
تعداد بازدید : 4056

مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

 

محسن عباس حلاج

مدیر امور مالی

تلفن:   (داخلی  138)  66354245

کیارش امانی

کارشناس امور مالی

تلفن:   (داخلی  135)  66354245

رسول صادقیان

کارشناس مالی دانشجویی

تلفن:   (داخلی  137)  66354245

درباره مدیریت امورمالی:

امور مالی دانشگاه با توجه به دریافت شهریه از دانشجویان یکی از واحدهای پرکار و دقیق دانشگاه میباشد. تعریف دقیق شهریهها به تفکیک رشته تحصیلی، نوع واحد درسی، مقطع تحصیلی و سنوات دانشجو در برنامههای نرمافزاری در ابتدای هر سال تحصیلی مطابق با آییننامهها و دستورالعملهای وزارت علوم از جمله مهمترین اقدامات این واحد باشد.

انجام عملیات مالی و حسابداری مطابق موازین و ضوابط و اصول حسابداری علمی، تطبیق امورمالی فعالیتها با بودجه تعیینشده در ابتدای هر سال مالی، ارائه اطلاعات دقیق از منابع مالی و تخصیصها و اسناد در چرخه پرداخت، ارائه اطلاعات بـروز از مطالبات دانشگاه و همچنین ارائه اطلاعات از بدهیهـای احتمالی به افـراد حقیقی و حقوقی در سالهای گذشته به برنامهریزی مالی دقیقتر در معاونت اداری و مالی یاری رسانده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :