کد خبر : 90344
تاریخ انتشار : 10 دی 1394 13:13
تعداد بازدید : 221

گره مدیریت فرهنگی

گروه مدیریت فرهنگی

گروه مدیریت فرهنگی

گروه مدیریت فرهنگی

مدیر گروه:

دکتر زهرا طاهری پور

کارشناس گروه:

خانم ابراهیمی

تاریخچه گروه:

 اين رشته با هدف تعليم و تربيت افرادي متخصص براي سرپرستي و مديريت مراکز فرهنگي و هنري در سال 1380 به پيشنهاد حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي براي نخستينبار در مؤسسه آموزش عالي سوره تأسيس شد

 

این گروه دارای دو رشته ذیل میباشد:

رشته مديريت فرهنگي و هنري

. اين رشته يکي از دورههاي رسمي آموزش عالي کشور است که دانشجويان اين رشته از ميان ديپلمهاي گروههاي آموزشي چهارگانه رياضي، تجربي، علوم انساني و هنر پس از موفقيت در کنکورسراسري پذيرفته ميشوند و پس از طي دوره چهارساله (حداقل 8 ترم و حداکثر 12 ترم) مدرک اين رشته را دريافت ميکنند. کارشناسان اين رشته پس از اتمام دوره ميتوانند فعاليتهاي فرهنگيهنري را در فرهنگسراها، خانههاي فرهنگ، کانونهاي فرهنگي و هنري، دفاتر کانون پرورش فکري کودک و نوجوان و... سرپرستي نمايند. دانشجويان گروه مديريت فرهنگي و هنري در طي دوران تحصيل خود علاوه بر فراگرفتن دروس مديريت، با مباحثي ديگر از قبيل تعاليم ديني، امور هنري، مسائل اجتماعي، فرهنگي و ارتباطي و... آشنا ميشوند تا بتوانند ضمن پاسداري از حريم فرهنگي خود به نشر و ترويج آن در سطح جامعه بپردازند.

رشته مديريت امور فرهنگي

با توجه به اهميت روزافزون فرهنگ و مراکز فرهنگي در جامعه کنوني اين رشته با هدف تربيت و پرورش مديران فرهنگي جهت ساماندهي و برنامهريزي فعاليتهاي فرهنگي و... در سال 1388 در مؤسسه آموزش عالي سوره راه  اندازي شد. اين رشته يکي از دورههاي رسمي آموزش عالي کشور است که دانشجويان آن از ميان افراد داراي مدرک کارداني پس از موفقيت در آزمون کارشناسي ناپيوسته پذيرفته ميشوند، اين دوره طي 2 سال (حداقل 4 ترم و حداکثر 6 ترم تحصيلي) برگزار ميشود. دانشجويان رشته مديريت امور فرهنگي در طي دوران تحصيل خود علاوه بر فرا گرفتن دروس مربوط به فرهنگ با مباحثي ديگر از قبيل مسائل اجتماعي، ارتباطي، حقوقي و ... آشنا ميشوند.

 

c


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :