کد خبر : 90076
تاریخ انتشار : 5 دی 1394 15:8
تعداد بازدید : 2381

وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی

وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی

وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی

اهم وظایف این معاونت عبارت است از:

1. تهیه و تنظیم برنامه های سالیانه و تقویم اجرایی فعالیت های حوزه معاونت دانشجوییفرهنگی و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه؛

2. نظارت بر حُسن اجرای برنامه های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه؛

3. تهیه و تنظیم آییننامه ها و دستورالعمل های مختلف دانشجویی و فرهنگی و نظارت بر حُسن اجرای آن؛

4. بررسی و مطالعه در زمینه مسائل و مشکلات دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و اقدام در جهت حل آنها؛

5. نظارت بر اجـرای قوانین و آییننامه های دانشجویی و فـرهنگی و تهیه و تنظیم دستورالعمل های حـوزه دانشجویی فرهنگی؛

6. برنامهریزی و نظارت بر امور فوق برنامه و فرهنگی دانشگاه؛

7. برنامه ریزی برای ارائه خدمات مربوط به رفاه وام دانشجویی، مددکاری و مشاوره دانشجویی؛

8. تشکیل جلسات کمیته انضباطی و نظارت برحسن اجرای مقررات انضباطی؛

9. برنامهریزی و پی گیری سهمیه های دانشجویان و نظارت بر مصرف آنها؛

10. برنامهریزی و تهیه طرحهای تقویت بُنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر و نظارت بر اجرای آن؛

11. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز در حوزه دانشجویی فرهنگی و ارائه آن به مراجع مربوط؛

12. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد فعالیت های حوزه دانشجویی و فرهنگی و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه؛

13. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه حوزه دانشجویی و فرهنگی با همکاری و هماهنگی دفتر برنامه و بودجه و حضور در جلسات توجیه برنامه و بودجه پیشنهادی معاونت؛

 

از دیگر وظایف معاونت، عضویت در هیأت ها و کمیسیون ها و شوراهای مربوط می باشد که به اختصار در ذیل ذکر می شود:

1. عضویت در هیأت رئیسه دانشگاه؛

2. عضویت در شوراهای دانشگاه؛

3. عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه؛

4. ریاست کمیته بدوی دانشگاه؛

5. ریاست کمیسیون موارد خاص دانشگاه؛

6. عضو کمیسیون تجدید نظر انضباطی؛

7. ریاست شورای نظارت بر نشریات دانشجویی؛

8. عضویت در کمیسیون موارد خاص استانی دانشگاه های غیرانتفاعی تهران؛

9. عضویت در ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :