کد خبر : 89848
تاریخ انتشار : 1 دی 1394 17:14
تعداد بازدید : 747

مديريت تحصيلات تکميلي

مديريت تحصيلات تکميلي

با توجه به نياز دانشگاه و توسعه حوزه آموزشي در مقطع تحصيلات تکميلي، در حوزة معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیریتی تحت عنوان مديريت تحصيلات تکميلي تشکیل شد

 با توجه به نياز دانشگاه و توسعه حوزه آموزشي در مقطع تحصيلات تکميلي، در حوزة معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیریتی تحت عنوان مديريت تحصيلات تکميلي تشکیل شد.

 

اهم وظايف مديريت تحصيلات تکميلي عبارتند از:

بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص بورسيههاي تحصيلي؛

تدوين پيشنهاد و تصويب رشتههاي جديد دانشگاه براي تمامي مقاطع از طرح تا تصويب نهايي در وزارت علوم؛

پيگري امور مربوط به تبديل وضعيت دانشگاه از موافقت اصولي به قطعي در وزارت علوم؛

بررسي به روز اطلاعات پرتال و بازنگري در مجموعه اطلاعات و کاربرگهای قراردادهشده در آن؛

تهيه و تدوين و تصویب فرم هاي اجرايي مربوط به امور پاياننامهها از آغاز تا پايان مراحل اجراي آن؛

درخواست تأیيديه و ريز نمرات کارشناسي دانشجويان کارشناسي ارشد؛

اعزام نماينده تحصيلات تکميلي و پرداخت حق داوري داوران غیر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه در جلسات دفاعيه کارشناسي ارشد؛

نظارت بر حُسن اجراي امور پاياننامهها در دانشکدهها و گروههاي آموزشي؛

برگزاري جلسات شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه؛

شرکت در جلسات شوراي آموزشي دانشگاه؛

شرکت در جلسات شوراي تحصيلات تکميلي دانشکدهها؛

انجام امور مربوط به حق راهنمايي و مشاوره، حق داوري پاياننامهها، برنامه دفاع پاياننامهها، صدور مجوز دفاعيه پاياننامهها، تأیيد نهايي پاياننامه، بررسي گواهينامه و دانشنامه فراغت از تحصيل دانشجويان کارشناسي ارشد و بالاتر.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :