کد خبر : 88552
تاریخ انتشار : 12 آذر 1394 10:35
تعداد بازدید : 561

گزارش فعالیت های دفتر مطالعات

گزارش فعالیت های دفتر مطالعات

گزارش مطالعات
«دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی» از بدو تأسیس تا پایان نیمه ی اول سال 1385، بالغ بر 29 دوره و كارگاه به مدت 531 ساعت ویژه ی اعضای هیأت علمی و كاركنان اداری برگزار كرده است و برای نیمه ی دوم سال 1385 تعداد 25 دوره ی در حال اجرا دارد. از تعداد شركت كنندگان در 29 دوره ی گذشته، 472 نفر را كاركنان كه تعداد نفر-ساعت آن 14684 بوده است و 190 نفر اعضای هيأت علمی كه تعداد نفر-ساعت آن 4338 و تعداد 13 نفر دانشجویان بورسیه ی واحد بوده كه تعداد نفر-ساعت آن 1040 نفر ساعت بوده است، تشكیل داده است كه جمعاً تعداد 675 نفر شركت كننده و 20062 نفر-ساعت بوده است. ضمناً «دفتر مطلعات آموزش نیروی انسانی سبزوار» در سه ماهه ی اول سال 1385 از نظر تعداد برگزاری، رتبه ی اول را در سطح منطقه 9 داشته است. با توجه به اهمیت موضوع انتظار می رود در سال های آتی این تعداد دوره ها از نظر كیفی كاربردی تر و از نظر كمی به چندین برابر برسد.